Vá�ení p�átelé,

dovolujeme si Vás srde�n� pozvat na 3. ro�ník odborné konference na téma :

"O�EKÁVANÝ VÝVOJ A P�ÍLE�ITOSTI ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU"

která se koná dne 24.9.2008 v Brn� v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy vývoje cestovního ruchu a hotelového pr�myslu v �R a ve sv�t�
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu �R, m�st a region�
 • P�íle�itosti a hrozby v hotelnictví a cestovním ruchu
 • Financování a podpora rozvoje cestovního ruchu z fond� EU
 • Marketingová strategie v odv�tví cestovního ruchu
 • Klasifikace ubytovacích za�ízeni
 • Certifikace kvality slu�eb v cestovním ruchu
 • Láze�ství jako p�íle�itost rozvoje region�
 • Názory a zkušenosti p�edstavitel� cestovního ruchu a hotelnictví

Cílem jednodenní konference je vzájemná vým�na názor� a zkušeností p�edstavitel� cestovního ruchu, hotelnictví, m�st, a region�, odborník� a p�edstavitel� spole�ností na podporu rozvoje cestovního ruchu.

V��íme, �e ú�ast na konferenci bude pro Vás a Vaši spole�nost p�ínosná

T�ším se na setkání

S úctou a p�áním mnoha úsp�ch�

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Očekávaný vývoj odvětví cestovního ruchu a hotelnictví

23. 9. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj vývoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Názory a zkušenosti představitelů cestovního ruchu
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Financování projektů cestovního ruchu
 • Možnosti spolupráce a podpory společností působících v cestovním ruchu
Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu

26. 9. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy vývoje cestovního ruchu
 • Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v ČR a střední Evropě
 • Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu
 • Možnosti financování a podpory společností působících v cestovním ruchu

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX